0418 63 60 10
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers?
Als u als ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt dan heeft dat grote gevolgen voor uw inkomen en mogelijk zelfs voor uw onderneming. U bent dan immers niet meer in staat uw normale inkomen te verdienen. Bovendien biedt de overheid u geen vangnet als u door een ziekte of een ongeval niet meer volledig kunt werken. U kunt dan terugvallen op de bijstand, maar voordat u een uitkering krijgt, moet u eerst uw eigen vermogen aanspreken. Bovendien houdt de overheid bij het toekennen van een uitkering ook rekening met het inkomen van uw partner. Hoe dan ook, uw inkomsten nemen in dat geval fors af.

Bent u zelfstandige, directeur-grootaandeelhouder, vrije beroepsbeoefenaar of zzp-er, dan is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering een absolute must. Niet alleen voor het behoud van uw levensstandaard, maar vaak ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Bovendien is het een geruststellende gedachte dat uw inkomen goed verzekerd is wanneer u onverwacht iets overkomt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering bij u past is afhankelijk van uw middelen en persoonlijke situatie.

Wat is een WIA-verzekering?
Deze verzekering biedt dekking tegen inkomensterugval bij werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn. Al uw medewerkers die na 1 januari 2006 langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet is opvolger van de WAO en vooral gericht op reïntegratie van medewerkers. De overheid verwacht daarin van u en uw medewerker een actieve rol. Medewerkers die er niet in slagen te reïntegreren, kunnen een dramatische terugval in inkomen krijgen. Hoeveel dat precies zal zijn, is afhankelijk van de mate waarin uw medewerker nog aan het werk is. Download de WIA Productwijzer.

Wat is een ziekengeldverzekering?
Hiermee verzekerd u zicht tegen het risico dat u als werkgever tegenwoordig verplicht bent om uw medewerker de eerste twee jaar van diens ziekte door te betalen. Download de Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Productwijzer.

Wat is een pensioenverzekering?
Er zijn verschillende soorten pensioenverzekeringen.  We noemen er twee.
U kunt een pensioenverzekering afsluiten voor uzelf en uw medewerkers om een voorziening voor 'later' te treffen. Dit is soms verplicht volgens de bedrijfsvereniging. Dit is een collectieve pensioenregeling.
Een pensioenverzekering voor DGA (directeur Groot-Aandeelhouder). Een DGA is zowel werknemer als ondernemer. Wat pensioen betreft bevindt u zich als DGA in een wat vreemde positie. U kunt uw pensioen namelijk op twee manieren opbouwen:  DGA pensioen in eigen beheer en DGA pensioen via een verzekering

Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Aan beide pensioenregelingen kleven voor- en nadelen. Bovendien is de regelgeving rondom het DGA-pensioen aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat u zich als DGA goed laat adviseren over uw oudedagsvoorziening.

Waarom zou ik een collectieve ongevallenverzekering afsluiten?
Uw werknemers zijn één van de belangrijkste productiefactoren binnen uw organisatie. Indien u het als werkgever belangrijk vindt dat zij of de nabestaanden bij blijvende invaliditeit of overlijden een uitkering krijgen van u, dan is een collectieve ongevallenverzekering dé oplossing.

Wat is een compagnon / keymenverzekering?
Dit is een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de eigenaren of belangrijke medewerkers. De verzekering dekt de financiële gevolgen van het overlijden van deze personen.

Wat is een WEGAMverzekering?
Als een werknemer als bestuurder van een auto letsel oploopt terwijl hij/zij voor zijn werk onderweg was of een pakket wegbracht, dan bent u als werkgever aansprakelijk. Daar komt u niet onderuit. Om dit risico af te dekken is het verstandig om een Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAM) af te sluiten.

Waarom een rechtsbijstandverzekering?
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, regelt de verzekeraar dat u juridische hulp krijgt. In geval van conflicten met werknemers, leveranciers, de overheid of zakenpartners. Uw onderneming of organisatie doet dagelijks transacties waarbij allerlei juridische consequenties horen. Van het kopen van kantoorartikelen tot het aannemen van personeel. Het kan u ook overkomen dat u te maken krijgt met een partij die niet naar uw verwachtingen presteert, een kwade opzet heeft, niet wil betalen of gewoonweg niet levert wat is afgesproken. Op dat moment zou u eigenlijk een juridische actie willen ondernemen. Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering kan dan uitkomst bieden.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Deze verzekering dekt de vermogensschade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep. De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming; deze ingrediënten vormen immers het ondernemersrisico.

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Wanneer u bijvoorbeeld een hamer uit uw handen op een auto laat vallen, dan vergoedt zo´n verzekering de schade. Als u slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit echter niet op uw verzekering afwentelen. Dat is uw eigen ondernemersrisico.

Wat houdt een zakenreisverzekering in?
Indien u voor uw bedrijf of organisatie veel moet reizen is een zakenreisverzekering eigenlijk onontbeerlijk. Met een reisverzekering kunt u iedereen verzekeren die voor uw organisatie onderweg is of gaat. De premie van de verzekering is afhankelijk van het beroepsrisico of de werkzaamheden van de reizende persoon en wordt gebaseerd op het aantal geschatte reisdagen. Op het einde van het jaar wordt het verschil tussen de geschatte en daadwerkelijke reisdagen vergoed.

Wat is een geldverzekering?
Deze verzekering dekt het verlies en diefstal van geld, geldswaardige papieren en elektronisch geld. Ook bent u verzekerd in het geval u vals geld ontvangt.

Wat houdt een inzittendenverzekering in?
Wanneer u of uw medewerker met de auto op pad gaat, kan het voorkomen dat er anderen meerijden. Bij een verkeersongeval kunnen ook de inzittenden schade lijden. Ongeacht de schuldvraag moet dan toch de schade vergoed worden. U heeft drie mogelijkheden:
  • Ongevallen Inzittenden - Garandeert een uitkering bij dood of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval dat de inzittende van de op de polis vermelde auto is overkomen.
  • Schadeverzekering Inzittenden (SVI) - Vergoedt zowel de materiële schade als de gevolgschade die een inzittende van de op de polis vermelde auto lijdt als gevolg van een ongeval.

Wat is een werkmateriaalverzekering?
Deze verzekering dekt de schade aan uw werkmateriaal (bijv. graafmachines en vorkheftrucks) zelf door bijvoorbeeld brand, maar ook onder bepaalde voorwaarden schade die met het materiaal wordt aangebracht aan andermans bezit. Dit laatste valt namelijk buiten de dekking van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een wagenparkverzekering?
De wagenparkverzekering verzekert uw bedrijfsauto's en rijdend werkmaterieel in ieder geval voor wat betreft de verplichte wettelijke aansprakelijkheid (WAM). Daarnaast dekt die het casco (met eventuele accessoires, beletteringen en betimmeringen).

Wat is een milieuschadeverzekering?
Als ondernemer moet u zich houden aan steeds strengere milieuwetten. Brengt u schade toe aan het milieu, dan moet u zelf opdraaien voor de schade. De kosten van bijvoorbeeld bodem- of grondwatersanering kunnen hoog oplopen. Een milieuschadeverzekering biedt dekking voor het risico van bodem- en waterverontreiniging. Van belang is het begrip milieu-aantasting. De polis dekt schade veroorzaakt aan de eigen locatie en vanaf de eigen locatie. Luchtverontreiniging alsmede personenschade is uitgesloten.

Wat is een reconstructieverzekering?
Een reconstructieverzekering dekt de financiële gevolgen van het verloren gaan van uw administratie door een calamiteit. Dit kan een ernstig en langdurig ontwrichtend effect hebben op uw bedrijf. Met deze verzekering dekt u in ieder geval de financiële consequenties van een dergelijke ramp.

Waarom heb ik een glasverzekering nodig?
Heeft u een winkel of een showroom? In dat geval hoort een glasverzekering thuis in uw verzekeringspakket.

Wat is een computer- en electronicaverzekering?
Dit is een ‘All-risk’ dekking voor uw hardware, software en de kosten gepaard gaand met het herstel (reconstructie of extra kosten) na een gedekt voorval. Doel van de computerverzekering is om u schadeloos te stellen bij onvoorziene gebeurtenissen en daarom zijn in principe alleen reparatie- en vervangingskosten verzekerd. Afschrijving of normale waardevermindering is niet meeverzekerd.

Waarom een machinebreuk bedrijfsschadeverzekering?
Wanneer een machine als gevolg van een gedekte schade stil komt te staan wordt het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de onderbreking van de productie lijdt de producent schade. Dit noemt men bedrijfsschade. De financiële gevolgen van deze stagnatie zijn niet opgenomen in de machinebreukverzekering.

Men kan bedrijfsschade in twee delen opsplitsen:
  • de vaste lasten die het bedrijf heeft (huur, belastingen, rente, salarissen, sociale lasten en alle andere vaste bedrijfskosten)
  • derving van de winst

Wat is een machinebreukverzekering?
Voor ondernemingen die eigen machines bezitten, is een speciale verzekering in het leven geroepen: de machinebreukverzekering. Deze verzekering dekt de materiële schade als een van uw machines ermee ophoudt. U krijgt dan de reparatie-, vervangings- en opruimingskosten vergoed. In principe zijn alle onvoorziene omstandigheden gedekt.

Waarom een bedrijfsschadeverzekering?
Brand of inbraak in uw bedrijf hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans bestaat dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdient u niets, terwijl de kosten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten.

Wat is een CAR verzekering?
De CAR (Construction All Risks)-verzekering heeft tot doel om dekking te bieden tegen de financiële gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw. Als verzekerden op de verzekering worden doorgaans aangemerkt:
de verzekeringnemer (contractant en premiebetaler)
de opdrachtgever en diens directie
(hoofd- en onder-)aannemers
eventuele architecten, constructeurs alsmede overige adviseurs

Vaak wordt in het bestek aangegeven wie de verzekeringnemer is. Regelmatig komt het voor dat aannemers, onderaannemers en installateurs meeverzekerd zijn. De verzekeringnemer heeft altijd de bevoegdheid om verzekerden al dan niet toe te laten op de polis; dit eventueel met het oog op het schadevrij houden van de verzekering. Indien een verzekerde is toegelaten op de polis dan heeft deze de mogelijkheid om zelfstandig een schade te melden bij de verzekeraar en de verzekeraar mag de schadeuitkeringen rechtstreeks voldoen aan de schadelijdende partij. Of een aannemer is meeverzekerd op de CAR-verzekering is afhankelijk van de relatie met de opdrachtgever (=verzekeringnemer).

Wat is een brandverzekering?
Een brandverzekering dekt de gevolgen van brand, ontploffing en vele andere in de verzekeringspolis genoemde evenementen. De brandverzekering kan gelden voor uw opstal, inventaris, bedrijfsuitrusting en goederen aanwezig op de in de polis vermelde risico-adressen.

Waarom heb ik een goederen- en inventarisverzekering nodig?
Deze verzekering dekt de schade door brand of inbraak aan voorraden of uw bedrijfsinventaris. Een voorwaarde voor deze verzekering is dat het pand goed is beveiligd. Op uw goederen- en inventarisverzekering zijn alle objecten die niet onlosmakelijk met de grond zijn verbonden (dat is de definitie van onroerend goed), uw gebouwen en opstallen verzekerd. Het is aan te bevelen uw opstal- en inventarisverzekering te combineren omdat bij een brand op allebei de polissen een schade zal ontstaan.

Wat is een gebouwenverzekering?
Zonder bedrijfspand kunt u niet. Of u nu een restaurant, fabriek of kantoor heeft: in uw bedrijfspand staan uw computers, uw administratie, komt uw personeel dagelijks werken en ontvangt u klanten. Daarnaast is er vaak een niet onaanzienlijk kapitaal in geïnvesteerd. Een kapitaal dat u, en uw financiers, goed wilt beschermen tegen allerlei risico’s. Een gebouwenverzekering is daar de oplossing voor. Het dekt de schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van brand, blikseminslag of ontploffing.

Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen.